Årsmøtedokumenter FK Jerv

Hovedstyrets årsrapport og årsmøtedokumenter til nedlastning.

Hovedstyrets årsrapport for 2020

Covid-19 viruset

Året 2020 har for oss alle vært preget av pandemien Covid-19 viruset. For FK Jerv medførte nedstengingen i mars at all aktivitet opphørte. Etter hvert kunne trening gjenopptas, men sesongstarten ble utsatt. Dermed ble det et tett kampprogram og i tillegg med begrenset tilskuerantall. I tillegg fikk vi flere tilfelle med korona-smitte i A-lags troppen. Spill i 4 divisjon ble kansellert, og aktiviteten for de aldersbestemte lagene ble redusert. All øvrig aktivitet i klubben ble skadelidende og alternative løsninger ble iverksatt.

Styret vil uttrykke en stor anerkjennelse for den gode måten administrasjonen har taklet alle utfordringene som pandemien har brakt med seg.

Sport

2020 var klubbens sjette sesong i OBOS-ligaen, og vi er tilfredse at vi kan gå på en ny sesong i vår nest øverste divisjon i jubileumsåret til klubben. Det vises til egen årsmelding.

Vi har en stor barne- og ungdomsavdeling (BU) fra 6-16 år. Det vises til årsmelding fra BU.

Vi får mye skryt av gressmatten på Levermyr og i 2020 fikk den stor belastning gjennom høsten. Det ble diverse kamper hvor vi fikk nytte av flomlyset noe som skaper en ekstra god atmosfære. Vi vil takke Grimstad Kommune for måten de steller med banen. Men vi lider dessverre under de elendige forholdene på kunstgressbanene noe som skaper store problemer for trenings- og kampavviklingene. Kunstgressbanen på Levermyr har med sine store ujevnheter forårsaket skader, og vi setter stor pris på at baneeier Grimstad Kommune er sitt ansvar bevisst ved å inkludere i budsjettet et nytt dekke på banen i 2021. Men klubben er i mellomtiden tvunget til å leie banekapasitet andre steder med lengre reisevei, ofte ugunstige tidspunkt og økte kostnader. 

Selv med begrenset adgang på kampene har Svaberget også i år levert varene i form av å skape stemning på kampene noe vi takker så meget for. Likeledes vil vi få takke sesongkortinnehavere og andre trofaste tilskuere.  

Andre aktiviteter

Selv om mye av den planlagte aktivitet har blitt endret dette året så har det vært opprettholdt relativt god aktivitet innenfor Gatelag, og FFO, og det vises til egne årsmeldinger samt årsmelding for Seniorgruppen.

Ansatte

Ved årsskiftet var det ansatt tre trenere, to spillerutviklere og en materialforvalter/oppmann samt et engasjement til fysisk trener/fysioterapeut. I administrasjon og for andre aktiviteter er det tilsvarende tre årsverk. Tilknyttet FFO er det flere deltidsstillinger. 

Klubben hadde ved årsskiftet 25 spillere på proffkontrakter. 
 

Representasjon

Klubben har vært representert på møter i Grimstad Idrettsråd, Agder Fotballkrets, Agder Idrettskrets, Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball.

Økonomi

Økonomisk har det vært et svært krevende år med betydelig inntektsbortfall. Regjeringens kompensasjonsordning har dekket mye av inntektssvikten, men kompensasjonen har begrenset seg til 70%. Dessuten har gjennomføringen av sesongen medført større kostnader. Som regnskapet viser hadde klubben en omsetning i 2020 på kr 20.2 mill. med et underskudd på kr 2.0 mill. Jerv har hatt en svak økonomisk situasjon de seneste årene, og klubben ligger i såkalt rød sone med krav om handlingsplan fra NFF. Men krav fra NFF om oppfyllelse av diverse finansielle nøkkeltall har blitt lagt til side på grunn av konsekvensene av pandemien.

Årets negative resultat har medført et ytterligere press på likviditetssituasjon. Den fortsatte Covid-19 pandemien gjør at den finansielle situasjonen for klubben er usikker. Styret og ledelse har iverksatt tiltak for å tilpasse aktivitets- og kostnadsnivå som reflekter situasjonen. Budsjett for 2021 er basert på nøkterne forventninger om gradvis gjenåpning av samfunnet, og det er antatt at aktiviteten i 2021 vil gå i et mindre overskudd. Men med fortsatt betydelig smitte hersker det relativt stor usikkerhet for 2021.

Årsregnskapet er på denne basis avlagt under forutsetning av fortsatt drift, da styret og ledelsen i lys av iverksatte tiltak og nye aktiviteter, mener at forutsetningen om fortsatt drift kan legges til grunn.

Sponsorer og Markedsaktiviteter

Dessverre har det vært svært begrenset hva vi kunne tilby av aktiviteter for sponsorene i 2020.  Pre-match-aktivitetene har dessverre også blitt svært redusert.

I denne situasjonen vil vi uttrykke vår takknemmelighet for at sponsorene er trofaste og forståelsesfulle, og vi er tilfredse at de aller fleste er med videre. 

Likeledes har det vært svært begrenset med andre markedsaktiviteter. Klubben tok et initiativ «Sammen for Grimstad» i løpet av sommeren for å vise den store aktiviteten som er i Grimstad sine frivillige organisasjoner.

Samfunnsansvar og omdømme

Da året startet var vi i gang med et strategiarbeid hvor vi ønsker å enes om en visjon og få frem kjerneverdier for klubben. Likeledes har vi ønsket å trekke på ressurser i klubben for diverse utvalg. Men Covid-19 har sørget for at mye av dette arbeidet har blitt utsatt, slik at tid og krefter har blitt konsentrert om alle de nye utfordringene vi fikk i 2020.

Vi har utarbeidet et «Samfunnsregnskap» som også legges frem for årsmøtet til orientering. Med dette ønsker vi å vise hva en klubb som Jerv bidrar med i lokalsamfunnet. Vi vil dessuten at alle i klubben skal ha en trygg og fin opplevelse og være stolte av å representere Jerv. 

Fotballklubber har opparbeidet en kultur hvor integrering er en viktig del. Klubben er fortsatt med i utviklingsprosjektet «Innafor», i samarbeid med Aust-Agder Kompetansefond, Blå kors «Snakk om mobbing» og UiA, er et prosjekt som skaper en digital plattform i arbeidet for å motvirke mobbing. Dette er noe vi er stolte over å ha vært med å skape, og som vi følger tett i arbeidet videre.

Jervs Gatelag er blitt et viktig symbol for vårt samfunnsarbeid, og det å være «mer enn bare en fotballklubb». 

E-sport
Jerv har fortsatt eget lag som deltar i e-serien. Vi vil fortsette vårt arbeid og utvikling også på denne arenaen.

Jubileumsåret

Vi er nå inne i jubileumsåret 2021, og en jubileumskomite er i gang med å planlegge markeringen av 100-års jubilanten. Det er planlagt diverse arrangement gjennom jubileumsåret.

Jubileumsboken forfattet av Birger Simonsen ble lansert på i bakgården på Apotekergaarden med stor deltakelse og med trivelige innslag fra ulike personligheter som har preget klubben. Birger fortjener all ros for en innholdsrik og vel gjennomarbeidet jubileumsbok. 

Frivilligheten

Idrettsklubber er svært avhengig av frivillighet og dugnadsarbeid. Jerv er heldige som har utrolig mange ildsjeler som gjør en viktig jobb på ulike områder. Eksempler er trenere/oppmenn på aldersbestemte lag, alle frivillige på hjemmekamper inkludert Mammagruppa, Seniorgruppa med blant annet vedlikehold av Klubbhuset og alle tillitsvalgte. En STOR TAKK til alle dere JA-mennesker. 

Styret i Fotballklubben Jerv
2/3-2021

 

HER FINNER DU SAKSPAPIRENE TIL ÅRSMØTET:

Sakspapirer - Del 1

Sakspapirer - Del 2

Sakspapirer - Del 3

Annonse fra Obos-ligaen: