Politiattest

Krav om politiattest i FK Jerv

Norges Idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige (18 år) og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest. 

Hva er politiattest? 

En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner. 

Hvorfor kreves det politiattest? 

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer. 

Hvem omfattes av ordningen? 

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år. 

Hvilke forhold fremkommer i politiattesten? 

I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten. 

Søknadsprosedyre 

Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år), https://attest.politi.noeller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra FK Jerv på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet skal vedlegges søknaden. Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Vi anbefaler at det opprettes en elektronisk postkasse slik at Politiet kan sende attesten dit. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende 

skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. Innhenting av politiattest er gratis. 

Personer som ikke har vist fram politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver i FK Jerv som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

Ved spørsmål

Ann-Kristin Møretrø (Ansvarlig for polititattester i FK Jerv) [email protected] - tlf 984 22 249 

Ansvarlig har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Annonse: